Yêu Cầu Gỡ Bỏ DMCA

Chúng tôi nghiêm túc coi trọng quyền sở hữu trí tuệ và mong đợi điều tương tự từ người dùng của mình. Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (DMCA) đã thiết lập một quy trình để giải quyết các khiếu nại về vi phạm bản quyền. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt cho họ và muốn báo cáo một khiếu nại về vi phạm bởi bên thứ ba trên hoặc thông qua dịch vụ của chúng tôi, vui lòng gửi báo cáo DMCA qua trang Liên hệ của chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các hành động thích hợp.

Yêu Cầu Báo Cáo DMCA

  • Cung cấp mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn tin rằng đang bị vi phạm.
  • Mô tả tài liệu mà bạn cho rằng đang vi phạm, và xác định xem bạn muốn nó bị gỡ bỏ hay vô hiệu hóa quyền truy cập. Bao gồm URL hoặc vị trí của tài liệu.
  • Bao gồm tên của bạn, chức danh (nếu hành động như một đại lý), địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.
  • Bao gồm tuyên bố sau: Tôi tin tưởng một cách thiện chí rằng việc sử dụng tài liệu có bản quyền mà tôi đang khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của họ hoặc pháp luật cho phép (ví dụ, như một sử dụng hợp lý).
  • Bao gồm tuyên bố sau: Thông tin trong thông báo này là chính xác và, dưới hình phạt của tội khai man, tôi là chủ sở hữu hoặc được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền độc quyền bị cho là vi phạm.
  • Cung cấp chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt họ.

Để gửi yêu cầu gỡ bỏ DMCA của bạn, vui lòng sử dụng liên kết sau: Biểu mẫu Yêu Cầu Gỡ Bỏ DMCA.

Khi chúng tôi nhận được yêu cầu DMCA của bạn, chúng tôi sẽ nhanh chóng xem xét và thực hiện các hành động thích hợp, bao gồm cả việc gỡ bỏ nội dung vi phạm khỏi trang web của chúng tôi.